M7    SPEEDMAT 1 - Potn do 1000 (Ve)  MENU

 ci Z Krsovy domky, Pelhimov  
 
1.4472 11*Fridrichovsk imon201210.1.2024 v 09:02
2.4467 11*Knz Klra201214.1.2024 v 14:00
3.4420 11*Karsek imon201313.1.2024 v 10:35
4.4416 11*Mcov Adla201314.1.2024 v 12:32
5.4405 11*Strkov Karolna201314.1.2024 v 16:27
6.4317 11Hronov Linda201218.1.2024 v 18:12
7.4271 11Med Petr201314.12.2023 v 12:20
8.3878 11/2Med Patrik20134.1.2024 v 12:40
9.3848 11/2Coufal Frantiek201218.1.2024 v 18:05
10.3752 11/2Kost Jan201214.12.2023 v 12:20
11.3735 11/2Lhotsk Anna20124.1.2024 v 12:33
12.3645 11/2Kajakov Elika201329.12.2023 v 12:40
13.3602 11/2Knz Eli201428.12.2023 v 20:12
14.3525 12Valentov Aneta20135.1.2024 v 16:04
15.3284 12Va imon20124.1.2024 v 12:35
16.3213 12Vakov Laura20122.1.2024 v 19:02
17.3203 12Kysela Tade201230.12.2023 v 10:55
18.3086 12/3Coufal Frantisek20124.1.2024 v 11:44
19.2713 13Klokoka Maty20134.1.2024 v 12:36
20.2669 13Hrdoukov Anna20121.1.2024 v 18:05
21.2530 13Hadravov Sra20134.1.2024 v 11:47
22.2506 13Teisler Vt201314.12.2023 v 12:24
23. 1ek Jchym201326.12.2023 v 14:52
24. 1ra Pavel201329.12.2023 v 18:33
25. 1Dvok Josef20135.1.2024 v 17:06
26. 1Vaha Tom201314.12.2023 v 12:35
27. 1Hadravova Sra201314.12.2023 v 11:42
28. 1Chalupsk Elika201210.1.2024 v 20:28