TROJBOJ O 10 VCNCH CEN - MLAD CI


MENU  M9

M11

M12
1.28cosska 28cosska  2013 Z Psnick, Praha 4  44134489442913331
2.k Jakub2011 Z Tyrova, Nymburk  4166429312380
3.Donth Daniel2013 Z Sadov, slav  4037424412067
4.Brtov Michaela2012 Z Tyrova, Nymburk  4124435612010
5.Kroupa Tom2011 Z Tyrova, Nymburk  435611898
6.Bednov Eva2012 Z Sadov, slav  433611378
7.Richtrov Viktorie2012 Z Tyrova, Nymburk  430110874
8.Karsek Patrik2012 Z Tyrova, Nymburk  414610646
9.Kozk Adam2011 Z Josefa Hory, Te  42588077
10.halov Anna2012 Z Tyrova, Nymburk  43067818
11.Blaek Jakub2011 Z Tyrova, Nymburk  41057793
12.Moldanov Miriam2011 Z Tyrova, Nymburk  40637477
13.Strkov Karolna2013 Z Krsovy domky, Pelhimov  43897346
14.Kub Maty2011 Z Josefa Hory, Te  7166
15.Dmov Jasmna2012 Z Tyrova, Nymburk  40037122
16.Krenek Krystof2012 Z Tyrova, Nymburk  41637022
17.Novkov Lucie2012 Z Josefa Hory, Te  6949
18.Reischman Zoe2012 Z Tyrova, Nymburk  6815
19.Sacharova Katerina2012 Z Tyrova, Nymburk  6806
20.Nevmal Jan2011 Z Tyrova, Nymburk  6784
21.Feller Filip2012 Z Tyrova, Nymburk  40196782
22.Novkov Elika2011 Z Josefa Hory, Te  6479
23.Mcov Adla2013 Z Krsovy domky, Pelhimov  42586386
24.apkov Iva2012 Z Tyrova, Nymburk  6304
25.Hron Maty2011 Z Josefa Hory, Te  6091
26.Straka Vlastimil2012 Z Josefa Hory, Te  5975
27.Nedvdov Barbora2011 Z Tyrova, Nymburk  5867
28.Kakovsk Amlie2012 Z Josefa Hory, Te  5764
29.Mohelsk Simona2012 Z Tyrova, Nymburk  5634
30.Fainov Stanislava2012 Z Josefa Hory, Te  5574
31.Peura Adam2012 Z Tyrova, Nymburk  5267
32.Brabcov Albta2011 Z Tyrova, Nymburk  5220
33.Aubrechtov Jana2011 Z Tyrova, Nymburk  5096
34.Poborsk Ema2012 Z Tyrova, Nymburk  4950
35.Szcsov Tereza2011 Z Tyrova, Nymburk  4904
36.mejck Jan2011 Z Tyrova, Nymburk  4849
37.Mal Marta2012 Z Tyrova, Nymburk  4225
 M cenu!           3. kategorie chyb           Slab vkon 4000-           Jen nae kola